A A A

Äriühingu sundlõpetamine

Äriühingu lõppemisel on kindel juriidiline kord. Äriühingute lõpetamine võib toimuda vabatahtliku lõpetamisena omanike otsuse alusel või sundlõpetamisena kohtumääruse alusel.

Sundlõpetamine on kohtu sekkumist nõudev äriühingu lõpetamise viis nende ühingute suhtes, mis ei järgi teatud nõudeid. 

Sundlõpetamise põhjused

Sundlõpetamise tingib seadustele mittevastavus juhtudel, kui äriühingu

  • eesmärk või tegevus on vastuolus seadusega (nt kui äriühing rikub  võõrtööjõu värbamisel välismaalaste seaduses sätestatud nõudeid või kui äriühing ei täida majandusaasta aruande esitamise kohustust)
  • asutamisel rikutakse oluliselt seadust (nt asutamislepingu sõlmimisel)
  • põhikiri on olulisel määral vastuolus seadusega
  • olukord ei vasta seadusega kehtestatud nõuetele (nt kapitalinõuded)
  • juhatuse volitused on lõppenud rohkem kui kaks aastat tagasi ja uut juhatust ei ole valitud

Kui sundlõpetamise aluseks oleva puuduse või muu asjaolu saab tõenäoliselt kõrvaldada, annab kohus tavaliselt ühingule tähtaja puuduse või asjaolu kõrvaldamiseks.

Äriühingu sundõpetamise protsess

Äriühingu lõpetamise protsess on mitmeastmeline:

  1. otsuse langetamine sundlõpetamise kohta
  2. ettevõtte likvideerimine
  3. äriregistrist kustutamine

Sundlõpetamise avalduse võib kohtule esitada ettevõtte juhatus, nõukogu, juhatuse liige, osanik, samuti teised seaduses nimetatud isikud. Kohus võib sundlõpetamise otsustada ka omal algatusel.  

Sundlõpetamine jõustub vastava kohtulahendi jõustumisega. 

Äriühingute sundlõpetamise alused sätestab äriseadustik [riigiteataja.ee]. Juriidilise isiku lõpetamise ja sundlõpetamise juhtusid reguleerib ka tsiviilseadustiku üldosa seadus.

Loe lähemalt ka juriidilise isiku sundlõpetamine [just.ee] ja sundlõpetamine ettevõtlusvormide kaupa [eesti.ee].

Kas artiklist oli abi:
Täname